HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Päivitetty: 1. elokuuta 2021

1. Sopimuksen tarkoitus

1.1.

‘Asiakas’ - Bisse.fi:n, jonka omistaa RNN Group OY (Y-tunnus 3091611-6), rekisteröity osoite Hitsaajankatu 6, 00810 Helsinki, Suomi, palvelun käyttäjä Palveluntarjoajana - ‘RNN’, yleisesti kutsuttu Osapuolet, ovat solmineet Sopimuksen Palvelun ehtojen mukaisesti, jossa RNN tarjoaa Asiakkaalle laskutus- ja muita Palvelun ehdoissa kuvattuja lisäpalveluita.

1.2.

Palvelua tarjottaessa RNN käsittelee henkilötietoja (‘tiedot’) Asiakkaan puolesta, jossa Asiakas on Rekisterinpitäjä ja RNN on henkilötietojen Käsittelijä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

1.3.

Henkilötietojen käsittelyssä Osapuolet sopivat noudattavansa parhaita käytäntöjä GDPR:n, Tietosuojalain (5.12.2018/1050) ja muiden sovellettavien voimassa olevien tietosuojaa koskevien lainsäädäntöjen (‘Tietosuojalainsäädäntö’) mukaisesti.

1.4.

Asiakas, Rekisterinpitäjänä, takaa, että hänellä on oikeus käyttää ja toimittaa henkilötietoja RNN:lle käsiteltäväksi RNN:n toimesta Sopimuksen mukaisesti.

1.5.

Tiedot kerätään pääasiassa Asiakkailta. Henkilötietoja voidaan myös kerätä ja päivittää viranomaisilta tapauksissa, jotka vaaditaan Palvelun ja/tai lisäpalvelujen suorittamiseksi.

2. RNN:n velvollisuudet

2.1.

Käsittelijän on pidettävä henkilötietoja luottamuksellisina ja käsiteltävä henkilötietoja vain Palvelun tarjoamisen ja kehittämisen sekä lisäpalvelujen tarkoituksiin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

2.2.

Käsittelijällä on oikeus käsitellä henkilötietoja toiminnassaan Sopimuksen voimassaolon aikana, mutta laissa vaadittavissa tapauksissa henkilötietoja voidaan säilyttää ajanjaksoja, jotka ylittävät Sopimuksen keston.

2.3.

Palvelun aikana Käsittelijä käsittelee Palvelun tarjoamiseksi tarvittavia henkilötietoja, joihin sisältyy muun muassa seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Yhteystiedot (puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite)
 • Ikä
 • Ammatti
 • Henkilötunnus
 • Verotustiedot
 • Palkanmaksuun liittyvät tiedot
 • Asiakastiedot (Toimeksiantajien tiedot) ja toimeksiantoihin liittyvät tiedot
 • Tarvittavat tunnistus- ja teknisen käytön tiedot, kuten evästeet ja lokitiedot yms.
 • Kansalaisuus ja työlupaan liittyvät tiedot tarvittaessa
 • Henkilöllisyystodistuksen kopio tarvittaessa

2.4.

Henkilötietoja voidaan käsitellä asiakassuhteiden hallinnointiin, palveluihin, analysointiin ja kehittämiseen.

2.5.

Käsittelijän on varmistettava, että henkilötietoja käsittelevät henkilöt suorittavat tehtävänsä luottamuksellisesti.

2.6.

Sopimuksen solmimisen yhteydessä Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että Käsittelijä voi käyttää muiden henkilötietojen käsittelijöiden (alikäsittelijöiden) palveluita edellyttäen, että Käsittelijä varmistaa samojen tietosuojavelvoitteiden noudattamisen.

2.7.

Käsittelijällä ei ole oikeutta siirtää henkilötietoja kolmannelle osapuolelle EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle ilman Asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, lukuun ottamatta alla olevan kohdan 2.7.1. tapauksia.

2.7.1.

Palvelusopimuksen solmimisen yhteydessä Asiakas antaa nimenomaisen suostumuksen siihen, että henkilötietoja käsitellään Palvelun yhteydessä seuraavien Yhdysvalloissa toimivien yritysten toimesta. Antaessaan luvan Asiakas on tietoinen siitä, että tällaiset siirrot voivat aiheuttaa tiettyjä riskejä mahdollisten EU-tason suojatoimenpiteiden puutteen vuoksi:

 • Google LLC (käytetyt palvelut – Analytics, Google Workspace, YouTube): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: Google Privacy
 • GCloud (käytetyt palvelut – App engine, Kubernetes engine, Storage, Database): Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA: Google Cloud Privacy Notice – Tiedot tallennetaan Haminaan, Suomeen ja Belgiaan.

2.8.

Asiakkaan pyynnöstä RNN toimittaa viivytyksettä kopion Asiakkaan tallennetuista henkilötiedoista.

2.9.

Käsittelijän on varmistettava, että henkilötietoja käsitellään turvallisesti, ja kaikista henkilötietojen tietoturvaloukkauksista on ilmoitettava asiaankuuluvalle viranomaiselle ja tarvittaessa tiedotettava rekisteröidyille.

2.10.

Käsittelijällä ei ole oikeutta myydä Asiakkaan henkilötietoja kolmansille osapuolille.

2.11.

RNN-konsernin vahinkojen enimmäisvastuu Sopimuksen perusteella on rajoitettu kyseiseltä Asiakkaalta Palvelusta perityn vuotuisen Palvelumaksun määrään. RNN ei ole vastuussa Asiakkaalle aiheutuneista välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta, Asiakkaan toiminnan vähenemisestä tai muusta vastaavasta.

3. Voimassaolo

3.1.

Tässä kuvatut ehdot tulevat voimaan, kun Asiakas on rekisteröitynyt Bisse.fi-palveluun, jonka tarjoaa RNN, Palvelun käyttäjäksi.

3.2.

RNN:llä on oikeus päivittää henkilötietojen käsittelyn ehtoja, jotka on ilmoitettava Asiakkaalle ennen muutoksen voimaantuloa.

3.3.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen kerättyjen tietojen tarkoituksen toteuttamiseksi, mutta enintään 10 vuotta Asiakkaan viimeisimmästä palvelun käyttökerrasta, ellei Asiakas ole peruuttanut suostumustaan tietojen käsittelyyn.

Päivitetty: 1. elokuuta 2021

RNN Group Oy